Title Image

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Sklep internetowy Papierowa Gruszka, dostępny pod adresem internetowym www.papierowagruszka.pl , prowadzony jest przez Wojciecha Gruszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Gruszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692488965, REGON 364740781.

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu (z wyjątkiem pkt. XIX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

II DEFINICJE

1.Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Gruszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692488965, REGON 364740781.

2.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

4.Klient – każdy podmiot zawierający umowę w ramach Sklepu, tj. zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.papierowagruszka.pl.

6.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego lub drogą mailową. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

8.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, bądź drogą mailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

10.Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Klienta Konta.

12.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma oraz usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).

16.Administrator – Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Wojciech Gruszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Gruszczyński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Zbożowa 9, 75-818 Koszalin i adres do doręczeń: ul. Gąbińska 9/28, 01-703 Warszawa, NIP: 6692488965, REGON: 364740781 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@papierowagruszka.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

III WARUNKI OGÓLNE

1.Papierowa Gruszka to marka zajmująca się wykonywaniem i sprzedażą papeterii okazjonalnej.

2.Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie stanowią pierwowzór i są dostosowywane przez Sprzedawcę zgodnie z wytycznymi Klienta podanymi w trakcie składania zamówienia.

3.Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawartej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4.Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia bądź
w przypadku zamówienia projektu indywidualnego drogą mailową.

5.Sprzedający oferuje produkt gotowy. Oznacza to, że wykonanie Produktów na podstawie przedstawionych wizualizacji, zarówno gotowych wzorów, jak i projektów indywidualnych, leży po stronie Sprzedającego. Sprzedający nie oferuje sprzedaży projektów do samodzielnego druku lub wykonania. Jednakże wszystkie produkty wysyłane są do samodzielnego montażu oraz wypełnienia spersonalizowanymi danymi.

6.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku wprowadzenia przez Klienta danych niezgodnych ze stanem faktycznym istnieje ryzyko uniemożliwienia wykonania zlecenia.

8.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Natomiast składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu za pośrednictwem Formularza zamówień możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

IV KONTAKT ZE SKLEPEM

1.Adres Sprzedawcy:

Wojciech Gruszczyński

ul. Zbożowa 9

75-818 Koszalin

2.Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@papierowagruszka.pl

3.Numer telefonu Sprzedawcy: 798 525 264

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 81 1020 2791 0000 7002 0249 9119

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

V ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a) nazwa użytkownika

b) e-mail

c) hasło

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, a także danych z bazy danych Sklepu poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w punkcie IV niniejszego Regulaminu (Kontakt ze Sklepem).

5.Klient ma prawo do wglądu w historię przetwarzania swoich danych, przeniesienia ich do innej firmy poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w punkcie IV niniejszego Regulaminu (Kontakt ze Sklepem).

VI OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1.Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówień lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@papierowagruszka.pl.

2.Podanie nieprawidłowych danych teleadresowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

3.Dokonanie zapłaty za zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku niedokonania zapłaty albo braku wpłaty zadatku w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

4.Spersonalizowane projekty nie są wysyłane do akceptacji przed dokonaniem zapłaty za zamówienie lub przed dokonaniem wpłaty zaliczki.

5.Wysłane do akceptacji podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem.

6.Klient poprzez zakup Produktu nie nabywa autorskich praw majątkowych do danego produktu lub wzoru. W szczególności zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych przez Sprzedawcę Klientowi do akceptacji.

7.Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawnego tekstu jaki ma znaleźć się na produktach. Sprzedawca nie wprowadza zmian w tekstach, danych zawartych w Formularzu zamówienia oraz danych przesłanych drogą mailową przez Klienta. Za poprawność spersonalizowanych tekstów przesłanych przez Klienta odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych przez Klienta tekstów i danych oraz korygowania w nich ewentualnych błędów.

8.Sprzedawca nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej – w tym druków próbnych.

9.Sprzedawca nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.

10.Sprzedawca nie sprzedaje oraz nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

11.Sprzedawca nie wykonuje wydruków projektów Klienta.

VII WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

1.Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówień niezbędne jest założenie Konta w Sklepie.

2.Za pośrednictwem Formularza zamówień możliwe jest zamówienie projektów gotowych, dostępnych w Sklepie, które są dostosowywane przez Sprzedawcę zgodnie z wytycznymi Klienta podanymi w trakcie składania zamówienia.

3.Klient zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do dokonania wpłaty 50% kosztów realizacji zamówienia a pozostałe 50% w terminie 5 dni od akceptacji plików.

4.Dokonanie zapłaty za zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku niedokonania zapłaty albo braku wpłaty zadatku w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.Wszystkie produkty dostępne w Sklepie wysyłane są do samodzielnego montażu. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą wykonuje się kompletowanie zamówienia (od 2zł/szt.).

6.Wszystkie produkty wysyłane są do samodzielnego wypełnienia.

7.Koszt personalizacji produktów wynosi 1zł/szt.

VIII WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

DOTYCZĄCE PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

1.Złożenie zamówienia projektu indywidualnego możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@papierowagruszka.pl wraz z wypełnionym formularzem zamówienia indywidualnego dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.papierowagruszka.pl, w zakładce pliki do pobrania.

2.Koszt stworzenia projektu indywidualnego zaproszeń oraz dekoracji wynosi 400,00 zł. W cenie tej Klient otrzymuje dwie wizualizacje zaproszeń z wkładkami (stworzone po wcześniejszym wypełnieniu formularza przez Klienta) oraz projekt dodatków do wybranego zaproszenia.

3.Koszt stworzenia projektu indywidualnego jedynie zaproszeń wraz z wkładkami wynosi 300,00 zł. W cenie tej Klient otrzymuje dwie wizualizacje zaproszeń (stworzone po wcześniejszym wypełnieniu formularza przez Klienta) oraz projekt wkładek do wybranego zaproszenia.

4.Koszt stworzenia projektu indywidualnego jedynie dekoracji ślubnych oraz pozostałych oferowanych produktów wynosi 200,00 zł.

5.Koszt stworzenia projektu nie obejmuje kosztów realizacji zamówienia.

6.Ceny jednostkowe zaprojektowanych produktów, w zależności od formy, będą mieściły się w granicach cen produktów dostępnych w Sklepie, pełna wycena realizacji zamówienia zostanie przesłana Klientowi drogą mailową po zaakceptowaniu projektu indywidualnego.

7.Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za stworzenie wzoru indywidualnego przed realizacją projektu indywidualnego.

8.Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów realizacji zamówienia przesłanych w wycenie oraz kosztów dodatkowych modyfikacji – jeśli w procesie projektowym, na życzenie Klienta nastąpiły – w terminie 5 dni od akceptacji plików.

9.W terminie 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Sprzedawca prześle drogą elektroniczną wizualizacje produktu wraz z cennikiem realizacji zamówienia.

10.Klient może wybierać jeden z przedstawionych wizualizacji produktu. Sprzedawca nieodpłatnie wykona na zlecenie Klienta maksymalnie 3 poprawki wybranego projektu. Każda kolejna zmiana będzie dodatkowo płatna oraz wyceniana indywidualnie w zależności od stopnia modyfikacji.

11.Po wprowadzeniu wszystkich zmian Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną ostateczną wersję projektu.

12.W przypadku odrzucenia przez Klienta wszystkich przedstawionych projektów Sprzedawca nie zwraca wpłaconej przez Klienta kwoty.

13.Sprzedawca oferuje całkowitą realizację projektu indywidualnego. Oznacza to, że wykonanie projektu, na podstawie przedstawionych wizualizacji leży po stronie Sprzedawcy. Sprzedawca nie oferuje sprzedaży projektów do samodzielnego druku lub wykonania.

14.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia projektu indywidualnego, gdy jego realizacja przerasta możliwości Sprzedawcy.

IX PROCES PROJEKTOWANIA, REALIZACJA I WYSYŁKA

1.Na stworzenie papeterii okazjonalnej składają się dwa procesy: proces projektowy (projekt graficzny dostosowany do indywidualnych tekstów i oczekiwań Klienta) oraz proces realizacji (personalizacja + wydruk + skład). Proces projektowy może odbywać się na drodze wyboru przez Klienta gotowego produktu z oferty Sklepu lub przygotowania indywidualnego, niepowtarzalnego projektu.

2.Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dokonać jego weryfikacji oraz jeśli to konieczne dokonać wyceny usług dodatkowych i przesłać je Klientowi do akceptacji.

3.Po zatwierdzeniu wyceny usług dodatkowych Klient zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych do zapłaty określonej w wycenie kwoty.

4.Proces projektowy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę kompletnego Formularza zamówienia lub zamówienia złożonego drogą mailową oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.

5.Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi podglądów plików do akceptacji
w terminie 15 dni od dnia otrzymania kompletnego Formularza zamówienia lub zamówienia złożonego drogą mailową oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.

6.W przypadku wysłania przez Klienta niekompletnych danych, istotnych w procesie projektowym, realizacja zamówienia wydłuży się o czas uzyskiwania od Klienta niezbędnych informacji.

7.W wypadku wprowadzenia przez Klienta modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.

8.Wprowadzanie modyfikacji, dodatkowych zmian w tekście, nie będących wynikiem błędu Sprzedawcy, są odpłatne, a ich koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia modyfikacji (od 20zł). Drobne modyfikacje graficzne nie wpływające na ogólny wygląd i kompozycję wzoru, wykonywane są nieodpłatnie.

9.Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci modyfikacji produktu poprzez wiadomość mailową, w której możliwie jak najdokładniej opisze zmiany jakie chce wprowadzić.

10.Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ewentualnych błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach.

11.Po akceptacji przez Klienta projektów, w tym tekstów i wszelkich zaistniałych zmian produkty zostają wysłane do druku.

12.Wprowadzanie modyfikacji po przesłaniu przez Sprzedawcę produktów do druku jest niemożliwe.

13.Klient ma obowiązek wpłacić pozostałą kwotę za zamówienie oraz dodatkowe modyfikacje – jeśli nastąpiły – w terminie 5 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu. W przypadku braku wpłaty Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

14.Termin realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania pozostałej kwoty za zmówienie wynosi 15 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki).

15.Gotowe zamówienie zostaje wysłane za metodą dostawy wybraną przez Klienta.

16.Koszty oraz czas dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w wycenie wysłanej Klientowi drogą mailową lub w Koszyku – w przypadku, gdy zamawiane są produkty bez modyfikacji i projektu indywidualnego.

17.Podanie przez Klienta Sprzedawcy niepełnych lub nieprawidłowych danych adresu dostawy może skutkować uniemożliwieniem dostarczenia zlecenia.

X EKSPRESOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest ekspresowa realizacja zamówienia.

2.Ekspresowa realizacja zamówienia wykonywana jest w terminie 15 dni roboczych.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania ekspresowej realizacji zamówienia.

4.W przypadku ekspresowej realizacji zamówienia koszt zamówienia wzrasta o 25% jego wartości.

5.Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty (125%) za ekspresową realizację zamówienia z góry.

XI CENY I WARUNKI ZAPŁATY

1.Ceny podane w Sklepie oraz w niniejszym Regulaminie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

2.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia lub drogą mailową (w przypadku zamówienia projektu indywidualnego), w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

4.Zamówienia na produkty są realizowane od ilości minimalnych podanych indywidualnie na stronie każdego produktu.

5.W przypadku realizacji projektu indywidualnego cena oraz czas realizacji zamówienia ustalane są indywidualnie.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej dostępnej w Sklepie. W przypadku zmian cen produktów zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do cennika będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

7.Zamówienia można składać 24h na dobę, od poniedziałku do niedzieli, a potwierdzenie złożenia zamówienia Klient otrzymuje w terminie 5 dni roboczych.

XII ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.założyć Konto w Sklepie;

2.zalogować się do Sklepu;

3.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

4.wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5.kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;

6.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie.

XIII OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska DPD;

b) przesyłka Paczkomatem InPost

c) odbiór osobisty.

2.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Gąbińska 9/28, 01-703 Warszawa – w dni robocze, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.

4.W przypadku zamówienia planu stołów w formie plakatu i/lub plakatu powitalnego doliczany jest dodatkowy koszt przesyłki – 15zł.

5.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelew tradycyjny.

6.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

XIV WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówień lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@papierowagruszka.pl.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie. Po zaksięgowaniu stosownej wpłaty, dokonanej na zasadach niniejszego Regulaminu, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, a także jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu do realizacji zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzednim Regulaminu.

4.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

6.Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć termin dostawy Produktu, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą.

8.Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

9.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

XV REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1.Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.Koszty procesu projektowego, czyli zadatek nie są Klientowi zwracane.

3.Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia do czasu rezygnacji.

XVI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Produkty zamówione u Sprzedawcy, tj. po złożeniu ostatecznej akceptacji Klienta i przyjęciu przez Sprzedawcę zmówienia do realizacji nie podlegają zwrotom. Podstawą do wyłączenia przedmiotowego prawa stanowi art. 38 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie stanowią pierwowzór i są dostosowywane zgodnie z wytycznymi Klienta w trakcie składania zamówienia, który zobowiązany jest do poszanowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

XVII REKLAMACJA

1.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów nieobarczonych wadą.

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia Produktu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b) żądania Usługobiorcy; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, zawarcie umowy stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Faktura zakupu zostanie przesłana na podany adres e-mail.

2.W przypadku widocznego uszkodzenia paczki Klient zobowiązany jest do sprawdzenie przesyłki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków towaru.

3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

Wojciech Gruszczyński

ul. Gąbińska 9/28

01-703 Warszawa.

Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

XVIII DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub całkowitego usunięcia.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także przetwarzane w celach podanych w punkcie 10.

3. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, które gwarantują odpowiednie środki tak, by wysyłane do nich dane spełniały wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską przewoźnika DPD lub przesyłką Paczkomaty InPost, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Jeżeli Klient wybiera opcję odbioru osobistego, jego dane nie są przekazywane do podmiotów realizujących wysyłkę.

b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne takie jak hosting, poczta elektroniczna, oprogramowanie do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej. Dane udostępniane są jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych oraz w celu realizacji prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku dotyczy to funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pomocą Usług Elektronicznych.

c) biuro księgowe, doradctwo prawnicze. Dane udostępniane są tylko w zakresie potrzebnym do zrealizowania niezbędnego celu potrzebnego do funkcjonowania Sklepu Internetowego.

4.Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

b) Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie.

c) Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co jest określone w przepisach Rozporządzenia RODO, prawa polskiego, czy ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych dotyczących jego osoby z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją według art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator w takim przypadku nie może już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub w wypadku nadrzędnych interesów, praw, wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

c) Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu, profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest z takim marketingiem związane.

W celu realizacji powyższych podpunktów należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora podany w definicji Administratora w niniejszym Regulaminie.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

7.Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochronienia danych osób, które są przetwarzane.

8.Administator zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z prawem w celach związanych z realizacją funkcjonowania Sklepu Internetowych.

9.Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem i dokłada wszelkich starań, aby zapobiec utracie danych, zniszczenia lub uszkodzenia stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

10. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w podanych poniżej celach.

10.1.Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny obejmuje: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

10.2.Marketing bezpośredni na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. W tym wypadku zakres maksymalny przetwarzanych danych to adres poczty elektronicznej.

10.3.Marketing na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres maksymalny przetwarzanych danych to adres e-mail oraz imię.

10.4.Prośba o wyrażenie opinii o produkcie objętego umową sprzedaży na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres podanych danych to adres e-mail.

10.5.Prowadzenie księgowości podatkowej na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Przetwarzane dane dotyczą imienia i nazwiska; adresu zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

10.6.W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie mogą być podniesione przez Administratora lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Przetwarzane dane dotyczą imienia i nazwiska; numeru telefonu kontaktowego; adresu poczty elektronicznej; adresu dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

XIX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XX POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00).

3.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XXI ZMIANA REGULAMINU

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania zrealizowanych zamówień w swoim portfolio, a w szczególności na stronie sklepu pod adresem: www.papierowagruszka.pl oraz na swoich kontach społecznościowych: facebook, instagram.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych jest Wojciech Gruszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Gruszczyński wpisaną do CEIDG RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Zbożowa 9, 75-818 Koszalin i adres do doręczeń: ul. Gąbińska 9/28, 01-703 Warszawa, NIP: 6692488965, REGON: 364740781 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@papierowagruszka.pl

Klikając przycisk ZAREJESTRUJ oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu oraz akceptuję jego treść.